skolka

 

 

Obecná charakteristika MŠ

Mateřská škola Míček, Galašova 1747, s celodenním provozem, byla založena v roce 1982 s kapacitou 75 dětí a nachází

se v sídlištní výstavbě v centru města. Přesto nejbližší okolí MŠ poskytuje dětem rozmanitý pobyt venku. Je to dáno tím,

že budova MŠ „ukončuje“ sídlištní výstavbu a dále pokračuje zóna rodinných domků s okrasnými zahrádkami, kde děti při

svých vycházkách pozorují změny v přírodě. Provoz je v této lokalitě zanedbatelný. Další možností pro zdravý pobyt

venku je blízké hřiště nebo prostor ke sportování u viaduktů, kde děti mohou pozorovat vlaky. Mateřská škola má velmi

dobrou dostupnost pěšky z centra města i blízkého okolí. Před mateřskou školou je parkoviště , autobusová zastávka je

cca 5 minut pěšky. Školu tvoří jednopatrová budova. Je zateplená s novou fasádou, zateplenou střechou a plastovými

okny. V roce 2013 byla v budově mateřské školy změřena objemová aktivita radonu a všechny výsledky byly v souladu

s vyhláškou 307/2002 Sb., o radiační ochraně. V přízemí budovy se nachází třída Berušek s herním, sociálním zařízením,

šatnou a kuchyňkou pro výdej stravy.

Dále se v přízemí nachází školní kuchyně, sklady kuchyně a prádla, kanceláře vedoucí školní jídelny a ředitelky MŠ. Ve

druhém patře budovy jsou 2 třídy- Sluníčka a Skřítci s vlastním příslušenstvím ( třída, herna, kuchyňka, šatna, sociální

zařízení). K budově školy přiléhá oplocená školní zahrada s terasou. Zahrada MŠ prošla v roce 2018 rekonstrukcí.

Asfaltová plocha byla nahrazena trvanlivým bezpečnostním povrchem SmartSoft. Jedná se o víceúčelový povrch, který

slouží nejenom ke hře, ale také ke vzdělávání na čerstvém vzduchu. Povrch je polyuretanový a při pádu dítě dopadá na

měkkou plochu. Zahrada je vybavená množstvím rozličných hracích prvků a zastíněnými pískovišti. Jsou zde vysázené

stromy, které poskytují dětem v letních měsících stín a cestičky pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech. Naší snahou je

zahradu stále doplňovat novými hracími prvky. Vnější okolí MŠ poskytuje dostatek podnětů k tomu, abychom děti vedly ke

kladnému vztahu k přírodě a jejímu důležitému významu pro náš život.

Personální obsazení tvoří 5 učitelek, vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a 2 uklízečky. Tento kolektiv vede ředitelka školy.

Mateřská škola má dětskou i učitelskou knihovnu. Obě knihovny soustavně doplňujeme o nové knihy, encyklopedie,

obrazový materiál k tématům, se kterými děti seznamujeme. Interiér budovy je vkusně esteticky vyzdoben. Od roku 2019

používáme ke vzdělávání dětí interaktivní zobrazovač. Jedná se o moderní didaktickou pomůcku, která dětem nabízí

nepřeberné množství témat hravou a přitažlivou formou. K výzdobě používáme především práce dětí, které vytvářejí samy

nebo s pomocí učitelek.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a všestrannou informovanost.

Naše mateřská škola má svoje webové stránky, kde se rodiče i ostatní veřejnost mohou seznámit se základními

informacemi o dění v mateřské škole, jsou zde průběžné informace o aktivitách a akcích MŠ. Je zde i každý týden

aktualizovaný jídelní lístek s uvedenými alergeny. Rodiče si mohou též prohlédnout galerii fotografií.

 

 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky (materiální )

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí.

Dětský nábytek, který je ve třídách a v hernách, rovněž tak lehátka pro odpočinek dětí splňují zdravotní, estetické,

antropometrické i bezpečnostní požadavky.

Děti mají dostatek hraček, pomůcek, tělocvičného nářadí, výtvarného materiálu a mnoho doplňků potřebných pro

vzdělávací práce s dětmi. Vybavení je neustále obnovováno a doplňováno a učitelkami plně využíváno. Sociální zařízení

je na každém podlaží. Osvětlení v mateřské škole odpovídá platným normám. Školní zahrada, která byla podrobně

popsána v obecné charakteristice, má vzrostlé stromy a poskytuje tak v letních měsících příjemný stín. Vybavení a

velikost zahrady umožňuje dětem dostatek prostoru pro pohyb a hru.

Školní kuchyně je moderně vybavené součástí vybavení je konvektomat a sklad potravin.

Snažíme se, aby veškerý materiál odpovídal věkovým skupinám dětí a byl jim dostupný.

Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru mateřské školy, a to svými výrobky, které si mohou prohlédnout

rodiče i veřejnost. Věříme, že již při vstupu do budovy zaujme naše výzdoba. Ta každého příchozího přivítá již ve

vstupních dveřích. Často se mění a podílí se na ni samotné děti. V přízemí máme malou galerii, kde děti vystavují po

třídách své práce. O estetičnost prostředí velmi dbáme, neboť přispívá právě k pohodovému pobytu dětí i zaměstnanců v

mateřské škole.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Jsou zařízeny tak,

aby dětem umožňovaly rozmanité pohybové a další aktivity.

Záměr: Průběžné doplňování a obnovování tělovýchovného nářadí.

Životospráva

Stravování

Mateřská škola má svoji vlastní kuchyni. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která odpovídá

výživovým normám danými předpisy pro společné stravování. Respektujeme individuální potřeby stravování. Mezi

jednotlivými pokrmy jsou dodržovány maximálně tří hodinové intervaly. Je zachována vhodná skladba jídelníčku,

dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů, nápojů. Lze konstatovat, že splňuje požadavky plnohodnotné stravy

s důrazem na podávání čerstvé zeleniny a ovoce, cereálií, mléčných výrobků, kvalitního masa. Jídelníček je pravidelně

obohacován o zdravé přílohy jako je kuskus, bulgur, pokrmy z červené čočky, zařazujeme do jídelníčku tofu, pečeme

dětem domácí koláče. Minimálně smažíme, málo solíme a příliš pokrmy nesladíme.

 

Vedeme děti k tomu, co je zdravé, co není a proč. Učíme děti správnému stolování, používáme příbor. Učitelky se stravují

společně s dětmi a poskytují jim přirozený vzor.

Hygienické podmínky pro podávání stravy jsou dodržovány, je kontrolována správná teplota jídla. Svačiny jsou průběžné,

samoobslužné s dopomocí učitelky, oběd vydávají kuchařky. Jídlo se vydává ve třídách. Děti si mohou přidat a do jídla

nejsou nuceny. Je zajištěný pravidelný denní rytmus a řád, který je však zároveň flexibilní.

 

Záměr: Zlepšení stravovacích návyků dětí. Respektovat u dítěte individuální potřebu jídla.

 

Pitný režim

Je zajištěn celodenně. Na třídách mají děti k dispozici samoobslužné nerezové konvice s kohoutkem a nalévají si podle

potřeby. Střídají se čaje, ovocné, bylinkové citronáda, voda. Každé dítě má svůj hrníček označený svojí značkou. Hrníčky

i pití jsou umístěné ve třídě a děti k nim mají neomezený přístup. Použité hrníčky průběžně umývají kuchařky. Také při

pobytu na školní zahradě je dodržován pitný režim. Učitelky na pitný režim dohlížejí a děti k němu povzbuzují.

 

Alespoň u jedné ze svačinek je dětem denně podáváno mléko (kakao, bílá káva, mléčné koktejly).

 

Záměr: Vést děti k pitnému režimu, nadále vynechávat slazené sirupy a šťávy.

 

 

Pobyt venku

Program vycházek i pobytu na školní zahradě je přizpůsobován kvalitě ovzduší i počasí.

Využíváme školní zahrady a chodíme na vycházky po okolí i do města.

V letních měsících využíváme pískoviště, které máme celoplošně zastíněné. V horkých dnech kropíme hadicí pískoviště a

přilehlou travnatou plochu. Děti mají dostatečnou plochu ke svým hrám a sportování jak na zahradě, tak v prostorách

školy. Televize a video naše MŠ nevyužívá. I při velmi špatném počasí máme pro děti připravený jiný, plnohodnotný

program, než je pasivní sledování televize či videa.

 

Záměr: V letních měsících přesunout co nejvíce činností na školní zahradu.

 

 

Cvičení

Je zajištěno každý den, v ranních chvilkách, tělocviku aj. Děti pohyb milují a je pro ně nesmírně důležitý. Proto mu

v mateřské škole věnujeme dostatek prostoru. Děti se učí stále nové pohybové hry, cviky, kterými podporujeme

neurosvalový vývoj dítěte a zlepšujeme jejich tělesnou zdatnost. Při cvičení využíváme různé tělocvičné nářadí.

V hernách je možnost připevnění prolézacích žebříků a lan na cvičení. Děti také velmi rády cvičí v doprovodu hudby

k rychlému pohybu, ale i relaxaci.

 

Záměr: Dostatečně využívat nabídku vhodných pomůcek pro pohybové aktivity dětí ve třídě i na zahradě (

ribstole, dětské hřiště, průlezky).

 

Spánek

Každé dítě má své lehátko i peřinky označené značkou, rovněž police pro úklid lehátek i peřin jsou označeny značkou

dítěte. Je zajištěno dostatečné větrání.

 

U odpočívání je zajištěno větrání. Děti jsou na lehátka uloženy všechny. Děti na lehátku tráví minimálně 30 minut. Pokud

neusnou, je jim dovolena klidová činnost tak, aby nerušily spící děti. Všechny děti mohou mít u sebe plyšovou hračku.

 

Donucování ke spánku či nutnost mít zavřené oči je nepřípustné. Peřinky i pyžama jsou před uložením dostatečně

provětrána.

Záměr: Vést děti u klidových činností k ohledu na děti, které spí.

 

Otužování

Je zajištěno v průběhu celého dne. Dbáme na to, aby místnosti nebyly přetopené. Záměry: využívat terasu pro cvičení

dětí , při vhodném počasí přesouvat činnosti ze třídy na zahradu.

 

Záměr: nepřetápět místnosti, využívat školní zahradu ke cvičení.

 

 

Psychosociální podmínky

Naší prioritou je přátelské prostředí, které nabízí klidný, spokojený a bezpečný pobyt dětí i zaměstnanců. Základem

našeho programu je klíčové slovo POHODA. Aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet a učit se novým poznatkům, musí vyrůstat

v pohodě a bezpečí. Děti, které k nám nově přicházejí, najdou individuální přístup od učitelek na třídách a je jim dopřán

čas na adaptaci v novém prostředí . Přestože se často dítě do školky těší, nejistota v něm zůstává. Ještě neumí vyslovit

své obavy, ale v zásadě jsou to otázky: Co budu dělat? Budu tam mít kamarády? Jak to zvládnu bez maminky? Kdo mi

pomůže? Abychom ve školce omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí nově příchozí děti do naší mateřské

školy tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě bez problémů zvyknout na nové prostředí, potřebuje k tomu čas. Každé

dítě je jiné, a proto i doba „ zvykání „ je různě dlouhá. Obvykle je to 6 týdnů a v této době musí malý človíček vyřešit

spoustu úkolů, aby mohl leckdy poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být

spokojený a cítit se bezpečně. V první fázi adaptace hledá dítě odpovědi na otázky: Co tady budu dělat? Proč tu jsem?

Jaké jsou paní učitelky? S čím si budu hrát? Vaše dítě se seznamuje s prostředím třídy, s novými kamarády, s učitelkami.

Maminka první dny může vstoupit s dítětem do třídy, ukázat mu hračky, prohlížet si s ním třídu, chvilku si s ním hrát.

Maminka také pomáhá učitelkám dítě poznat a sblížit se s ním. Postupně, v dalších dnech, může maminka odejít při

předávání dítěte učitelce a dítě zůstává samo ve třídě. Hlavičkou mu letí zase spoustu otázek: Kde je maminka? Proč tu

není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je nutné pravdivě odpovědět, povídat si s ním v pohodě domova a tyto otázky

s ním řešit. Nezbytnou součástí adaptace je zvyknout si na myšlenku, že dítě bude spinkat jinde než ve své postýlce.

Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný. Kdo má možnost, je ideální řešení v prvním týdnu si brát dítě domů po obědě a

hovořit s ním o tom, že brzy bude ve školce spinkat. Pomoci mu vybrat plyšovou hračku do postýlky, pyžamko. Měli

bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se dítě do školky těšilo, se samozřejmostí odcházelo do

postýlky, spokojeně z ní vstávalo a zapojilo se do her. Jak se to podaří, je adaptace úspěšně u konce.

 

Nadměrně děti nezatěžujeme, nepodporujeme přílišnou soutěživost, veškeré činnosti se snažíme dělat v pohodě, bez

spěchu. Přísně dbáme na rovnocenné postavení dětí a v naší MŠ rozhodně nemá místo jakýkoliv projev nerovnosti.

Přísně zakázáno je zesměšňování dítěte, jeho podceňování či rasová nesnášenlivost. Také manipulace s dítětem je

nepřípustná. Děti vhodně a láskyplně povzbuzujeme a nenutíme je do činností včetně jídla. Sledujeme případnou šikanu

a ihned zasáhneme. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a děti povzbuzujeme a oceňujeme. Projevy

patologických jevů zařazujeme do vzdělávání dětí. Děti mají dostatek volnosti ve třídě, pohybují se samostatně. Volnost a

osobní svoboda dítěte je dobře vyvážená a s nízkou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole

řád a učit se pravidlům soužití. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Učitelky se snaží o nenásilnou

komunikaci s dítětem, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou

toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve

skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Již při příchodu do mateřské

školy dbáme na dodržování pravidel slušného chování. Ty jsou důležitá pro život ve třídě. Daná pravidla dodržují nejen

děti, ale i dospělí. V dodržování pravidel jsme jednotní, a to jak uvnitř mateřské školy, tak při pobytu venku. Tato pravidla

jsou vytvořena pro pocit pohody, přátelství a bezpečí. Dětem pomáháme s dodržování pravidel společného soužití tím, že

je s nimi seznamujeme a jdeme jim vlastním příkladem. Nejdůležitější pravidla mají děti výtvarně ztvárněné. Učitelky se

snaží vést děti k radosti, smíchu a společnému povídání.

 

Bezpečnost práce je zajišťována dodržováním předpisů a nařízení, se kterými jsou zaměstnanci každoročně

seznamováni na školení BOZP a PO. Ve Školním řádu a vnitřních směrnicích máme stanoveny zásady bezpečnosti při

práci s dětmi. Dbáme na důsledné poučování dětí o bezpečnosti při pohybu v MŠ i mimo ni. Toto poučení zapisujeme do

přehledu výchovné práce. Bezpečnosti dětí věnujeme velkou pozornost. Sledujeme a odstraňujeme různé nedostatky

tak, aby se předcházelo úrazům a děti se vrátily svým rodičům domů zdravé a bez úrazu.

 

Pro bezpečnost dětí i všech zaměstnanců, je budova mateřské školy neustále uzavřena elektronickým uzamykáním a při

vstupu osob do mateřské školy používáme videotelefony. Vstup do objektu mateřské školy je cizím osobám povolen

pouze s vědomím ředitelky, nebo provozních či pedagogických pracovnic. Bezpečnosti dětí přizpůsobujeme rovněž

vybavení mateřské školy nábytkem. Odpovídá bezpečnostním a hygienickým normám, ale přitom je nábytek barevný a

estetický. Také při výběru hraček a pomůcek klademe důraz na bezpečnost a funkčnost.

 

Bezpečnost dětí a jejich zdravý návrat z MŠ do rodinného prostředí je jednou z priorit naší mateřské školy. Hračky,

didaktické pomůcky i jiný materiál je ve třídách uspořádán tak, aby byly v bezpečí děti mladší 3 let.

 

Záměr: Hlouběji rozvíjet komunikační dovednosti dětí, upevňovat chápání zodpovědnosti za své chování a

jednání, nechávat děti pocítit následek svého jednání. Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby

pedagogického vedení, nad formami práce. Podporovat bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry a

úcty, empatie, solidarity. Dodržovat pravidla viditelně vyvěšená ( děti i dospělí). Využívat pro děti jasné a

srozumitelné pokyny.

 

Důsledně dbát na dodržování všech bezpečnostních opatření v MŠ, poučovat děti dostatečně o možném riziku

úrazu a jeho následcích.

 

 

 Organizace

Organizace dne v mateřské škole- denní režim

Režim dne je uvolněný a variabilní. Organizační zajištění chodu naší mateřské školy umožňuje reagovat na individuální

možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Dovoluje zohlednit náladu a přání dětí. Do denního

programu jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly

podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Je

dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se

společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a

možnostem dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

Děti mají dostatek času a prostoru hru dokončit nebo v ní později pokračovat. Učitelky si připravují pomůcky pro

vzdělávání denně. Didaktických i jiných pomůcek má mateřská škola velkou zásobu. Nejsou překračovány počty dětí na

třídách a ke spojování tříd dochází s maximálním omezením.

 

A jak vypadá „Den v Míčku“?

 

Denní program zahrnuje:

Základní péči- příjem a propuštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, odpočinek

Hrové činnosti a pohybové aktivity- spontánní, v interiéru, při pobytu venku

Činnosti programově řízené- společně, v menších skupinách, individuálně

 

 

6.00- nejpozději do 7.30

Otvírání MŠ- ranní scházení ve třídě Berušek, vzájemné setkávání dětí ze všech tříd, spontánní hry dětí.

 

nejpozději 7.30 -9.30

 

Scházení dětí na kmenových třídách, hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, zdravotní cviky,

průběžná svačina ( v době od 8.30-9.00) vzdělávací činnost- spontánní, řízené, skupinové, individuální, frontální činnosti,

příprava na pobyt venku.

 

9.30-11.30

Pro pobyt venku se využívá školní zahrada. Děti mají možnost k tělovýchovným aktivitám, odpočinku, námětovým hrám,

poznávání přírody, mohou jezdit na koloběžkách, hrát si v pískovištích.

 

Dalším důležitým využitím jsou vycházky, které děti seznamují s okolím mateřské školy, učí je bezpečnostním návykům

na silnici- na vycházky děti chodí pouze s reflexními vestami (dvě vpředu, dvě vzadu). Do pobytu venku zařazujeme

environmentální výchovu- děti se učí poznávat krásy přírody ve svém okolí, vážit si ji, užívat si ji a chránit ji. Pobyt venku

může být zrušen pouze při silném vichru, dešti, smogové situaci silném mrazu ( do-10.stupně Celsia děti mohou jít ven),

nebo při velmi vysokých teplotách v letním období. Pokud tyto podmínky znemožní pobyt venku, děti pokračují v řízených

i spontánních činnostech ve svých třídách. Sledování televize či DVD do našeho programu nepatří.

 

 

 

11.30-12.15

Oběd

Po hygieně je dětem vydáván na třídách oběd. Děti si mohou říci, kolik jídla chtějí a do jídla nejsou nuceny. Je

respektováno individuální tempo dítěte při jídle. Po ukončení jídla přichází čas na hygienu a ukládání k odpočinku.

 

12.15-14.00

Spaní, odpočinek

Děti uléhají na své lehátko se svými peřinkami. Vše mají označeno svou značkou. Mohou mít na lehátku svoji plyšovou

hračku, polštářek, přinesený z domu nebo si vyberou plyšovou hračku z nabídky mateřské školy. Učitelka dětem přečte

pohádku, příběh. Děti odpočívají, spí. Pro děti, které neusnou je připravena náhradní spánková aktivita (kreslení, skládání

puzzle, grafomotorická cvičení, omalovánky, navlékání korálků, atd.). Děti se chovají tak, aby nerušily ostatní kamarády,

kteří spí. Respektují pravidlo: „ Hraj si, ale neruš ostatní“.

 

14.00-14.30

Odpolední svačina

Hygiena, odpolední svačina je samoobslužným způsobem.

 

14.30- 16. 00

Odpolední program

V tuto dobu si děti volí hry a zájmové činnosti . Děti se rozcházejí do svých domovů. Den v mateřské škole končí.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z ŠVP a v případě výletů, exkurzí,

divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Záměr: Vytvořit promyšlené organizační schéma s dostatkem volnosti a jasně stanovenými hranicemi, nabízet

dětem možnost výběru a samostatného rozhodování. Veškeré aktivity organizovat tak, aby podněcovaly děti

k vlastní aktivitě a experimentování. Vždy se snažit pro realizaci plánovaných činností vytvořit vhodné materiální

podmínky. Umožnit dětem rozehranou hru ukončit i během dalších dnů.

 

Řízení mateřské školy

mateřské škole jsou povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jasně vymezeny a jsou respektována. Je vytvořen funkční

informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek. V mateřské škole je vytvořeno ovzduší tolerance, důvěry,

lidského pochopení.

Ředitelka mateřské školy podporuje a motivuje spoluúčast všech členů pedagogického sboru na různých akcích školy,

kde učitelky pracují jako tým. Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru

Plánování pedagogické práce je funkční, využívá se zpětné vazby – konzultace, dotazníky aj. Nadále budeme pracovat

jako tým, předávat si poznatky, které získáme na školeních a seminářích. Ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci

zaměstnankyň. Snaží se kontrolami více motivovat ke kvalitnější práci. Celý náš tým,včetně provozních zaměstnanců

vytváří pro děti i pro sebe přátelské ovzduší a buduje dobré jméno naší MŠ. Mateřská škola má vytvořen informační

systém pro všechny pracovnice i rodiče jak uvnitř, tak i vně. Webové stránky školy : www.msgalasova.cz, e-mailová

adresa : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Záměr: prohlubovat a upevňovat osobní zodpovědnost za plnění požadovaných úkolů. Podporovat a motivovat

spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Být důslední při

kontrolní a evaluační činnosti. Z výsledků vyvozovat závěry pro svoji práci.

 

Personální a pedagogické zajištění školy

V mateřské škole pracuje 5 učitelek a každá splňuje odbornou způsobilost.

Jejich výběr je orientován na požadavky a potřeby školy.

Ve školní stravovně, která je součástí mateřské školy pracují 3 zaměstnankyně. Dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny.

O úklid se starají 2 provozní zaměstnankyně.

Celý kolektiv pracuje jako tým a funguje na základě vytvořených vnitřních pravidel. Je veden ředitelkou MŠ, která rovněž

pracuje s dětmi jako pedagogická pracovnice.

Povinnosti zaměstnanců jsou jasně dány pracovními smlouvami, náplněmi práce a dalšími vnitřními předpisy mateřské

školy. Všichni zaměstnanci školy pracují v souladu se společenskými pravidly, etickým kodexem školy a dbají na slušné

chování a spoluvytvářejí „dobré jméno“ školy. Pracovní doba učitelek je stanovena tak, aby byla vždy zajištěna dětem

optimální pedagogická péče. Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek je zpravidla zajištěno tak, aby každý den

bylo minimálně v rozsahu 2 hodiny 30 minut.

 

Všechny pedagogické pracovnice se účastní dalšího vzdělávání a studují literaturu zaměřenou k problematice

předškolního vzdělávání. Ředitelka se snaží vytvářet pedagogům podmínky pro jejich vzdělávání. Specializované služby

jsou zajišťovány specializovanými odborníky ( logopedie, psycholog..)

Záměr: Dále rozšiřovat odborné vzdělávání pedagogů.

 

Spoluúčast rodičů, spolupráce s ostatními institucemi

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci na velmi dobré úrovni, snaží se jim vycházet vstříc, ale také je

zapojit do programu mateřské školy. Zákonní zástupci jsou na třídních schůzkách seznámeni a vybídnuti k pozornému

pročtení našeho ŠVP a mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Již několikrát nám zákonní zástupci navrhli

akci, která byla následně uskutečněna. Ve vztazích mezi rodiči panuje důvěra a otevřenost. Jsou povzbuzováni ke

komunikaci s učitelkami i ředitelkou. Jsou pravidelně informováni o svém dítěti, jeho prospívání, o jeho pokrocích nebo i

případných problémech. Jsme připraveni zákonným zástupcům poskytnout rady a doporučení, pokud o to stojí a snažíme

se všechny vzniklé problémy ihned řešit ku prospěchu dítěte. Na nástěnky pravidelně umísťujeme různé zprávy, které

mohou být pro rodiče přínosem a pomocí. V žádném případě však nezasahujeme do soukromí rodiny a ani nepodáváme

rady, pokud si to zákonný zástupce nepřeje. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.

 

Zákonní zástupci dodržují vnitřní řád MŠ a o činnostech školy a aktuálních problémech jsou informováni při denním

kontaktu s učitelkami nebo na nástěnkách v šatně. Zde jsou také prezentovány práce dětí, co už znají, ale také co se

chystá a plánuje. U výkresů a pracovních listů jsou zákonní zástupci seznámeni se záměrem, který této činnosti

předcházel. Společnými silami budeme děti chválit, motivovat, povzbuzovat, ale budeme také řešit i nepříjemnosti.

Rodiče mají na nástěnce k dispozici „Školní vzdělávací program“, „Školní řád“, „Provozní řád“. Schůzky s rodiči probíhají

minimálně 2x ročně. Jedna ze schůzek je věnována rodičům nově přijatých dětí.

Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě, nabízíme jim poradenský servis, uveřejňujeme pro

ně na našich webových stránkách zajímavé a poučné články ke čtení.

 

Spolupracujeme se zřizovatelem a dalšími orgány samosprávy. Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni.

Spolupracujeme rovněž s Policií ČR a jinými organizacemi.

 

 

Akce, na které zveme veřejnost:

Celé Česko čte dětem

vánoční tvoření

odpoledne s maminkou ( Den matek)

pasování na školáky

jarní dílničky

výlet do lázní Teplice, městského parku

vystoupení v Domově důchodců

Den dětí

dopoledne s babičkou, dědečkem

rozloučení se školním rokem s rodiči

den otevřených dveří před zápisem

zápis do mateřské školy

společná tvoření

zapojení rodičů do vzdělávání ( pozvánka do dopoledních činností)

společné výlety

Záměr: Vyhledávat pro děti akce , které jim přinesou nová poznání, upevňovat vztah k přírodě a všemu živému

kolem nás, pěstovat v dětech pocit vlastenectví . Povzbuzovat rodiče k zapojování se do akcí i možností jejich

návrhů na společné akce. Rozšíření vzdělávací nabídky dle přání rodičů- besedy a konzultace s odborníky.

Připravit a využít dotazníky pro rodiče k evaluaci, motivovat je k vyplnění dotazníku.

skolka

Materska skola Tak to u nas vypada Materska skola
Warning: Use of undefined constant COP_JOOMLA - assumed 'COP_JOOMLA' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/msgalasova.cz/msgalasova.cz/modules/mod_ext_skitter_slideshow_phoca_gallery/mod_ext_skitter_slideshow_phoca_gallery.php on line 140

Developed in conjunction with Eco-Joom.com


Warning: Use of undefined constant COP_JOOMLA - assumed 'COP_JOOMLA' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/msgalasova.cz/msgalasova.cz/modules/mod_ext_skitter_slideshow_phoca_gallery/mod_ext_skitter_slideshow_phoca_gallery.php on line 140

Developed in conjunction with Eco-Joom.com